"deforma" vysokého školstva - SCS

Autor: Ivan Baláž Kráľ | 23.2.2012 o 14:04 | (upravené 5.4.2013 o 17:25) Karma článku: 6,26 | Prečítané:  1260x

Synergický Kreditný Systém (SCS), je založený na platbách za výkony pedagógov VŠ. Tak ako je tomu u lekárov, či iných profesii, kde má každý výkon pridelenú bodovú hodnotu – počet kreditov. Ten po započítaní na konci roka určí nielen výšku mzdy konkrétneho vysokoškolského pedagóga v nasledujúcom akademickom roku, ale na základe synergického kľúča i prerozdelenie finančných prostriedkov pre jednotlivé katedry a pracoviská vysokej školy.

Synergický Kreditný Systém (SCS) pre vysoké školstvo v skratke

V školstve pracujem 14 rokov. Z toho 7 rokov v oblasti vysokého školstva. Slovenské školstvo pripomína popolušku, ktorá stratila obe topánky, no žiadny princ ju nehľadá. Aj keď má kopec titulov – predsa len ostane starou dievkou – z núdze feministkou. Akoby feminizácie v tomto rezorte nebo dosť. Hromadiace sa problémy VŠ a zápas o kvalitné vzdelanie ma priviedli k myšlienke pokúsiť sa vytvoriť reformný program vysokoškolského systému. Ten som pre potreby blogu zúžil do niekoľkých východiskových bodov, ktoré ponúkajú základné obrysy nového školského systému na Slovensku. Na tak malom priestore nie je možné podrobne vysvetliť celý mechanizmus, skôr len načrtnúť kostru, ktorú verím aj za pomoci vašich pripomienok odejeme do nových pomerov.


NIE FINANCOVANIU "NA ŽIAKA" -  Systém počíta so zmenou spôsobu financovania tejto rozpočtovej kapitoly. SCS predpokladá viaczdrojové získavanie financií. Dosiaľ zaužívané financovanie na žiaka deformuje systém, prináša tisícky titulovaných, no neuplatniteľných absolventov každý rok. Počty študujúcich znižujú kvalitu vzdelávania.  Synergický Kreditný Systém SCS je založený na platbách za výkony pedagógov VŠ. Tak ako je tomu u lekárov, či iných profesii, kde má každý výkon pridelenú bodovú hodnotu – počet kreditov. Ten po započítaní na konci roka určí nielen výšku MZDY konkrétneho vysokoškolského pedagóga v nasledujúcom akademickom roku, ale na základe synergického kľúča i prerozdelenie finančných prostriedkov pre jednotlivé KATEDRY a pracoviská vysokej školy. Synergické započítavanie kreditov za výkony je jednoduchý systém, kde sa k výkonu [napr. publikácia v karentovanom časopise, publikácia v zahraničí, citácia v zahraničí, domáca publikácia, počet prednášaných hodín, objav, priemyselný vzor, patent, umelecký výkon, počet „recenzovaných“ KONKLÚZNYCH PROJEKTOV (súčasných záverečných prác) ... ] transparentne pridelí počet kreditov.


POČET ŠTUDENTOV - O počte študentov v odboroch v jednotlivom akad. roku rozhodne vedúci katedry / pracoviska, na základe výšky budgetu - získaných prostriedkov, ktoré pre jeho katedru /pracovisko členovia katedry/pracoviska svojou prácou získali. Získané kredity budú zároveň zreteľným a záväzným ukazovateľom pre transparentné hodnotenia akreditačnej komisie. V prípade verejných VŠ bude platiť zásada 2:1 v počte študentov študujúcich v prezenčnej a externej forme.


ODBORNÍCI Z PRAXE - Prostriedky ušetrené reformou sa vynaložia na POMERNÝ systém vzdelávania, ktorý predpokladá, že  polovicu cvičení a seminárov budú viesť LEKTORI, teda odborníci z praxe. Na VŠ budú mať pozíciu lektorov (školou prepožičaný titul lektor, kde bude rozhodujúca väzba na dlhoročnú sústavne vykonávanú prax v odbore po dobu najmenej 10 rokov) a ich spolupráca aj keď bude nevyhnutnou súčasťou SCS nebude hodnotená kritériami SCS. Lektorov búdú na pracovisko vyberať vedúci pracoviska/katedry a ich menovanie za lektorov bude podliehať akademickému senátu.


TRVANIE A UKONČENIE ŠTÚDIA - SCS predpokladá v závere štúdia minimálne 3, maximálne 6  semestrov tzv. „KONKLÚZNEHO PROJEKTU“ (KP) na každom stupni štúdia (obdoba súčasných záverečných Bc., Mgr. a PhD. prác). Na KP musí študent pracovať pod vedením odborného lektora na pracovisku mimo VŠ, ako reálny hosťujúci člen pracovného kolektívu a preukázať tak svoju odbornú spôsobilosť. Vysoká škola bude v osobe recenzenta KP, projekt zaznamenaný v jeho písomnej / vizuálnej podobe oponovať.  Študenti sú v rámci SCS priamo vťahovaní do riešenia  reálnych problémov praxe. Čím sa ich šanca na uplatnenie po skončení štúdia zvyšuje. Spoluprácou školstva a praxe sa vytvoria i reálne predpoklady na viaczdrojové financovanie VS. Ako náhrada časti mzdy takto hosťujúcich študentov sa použije terajší objem prostriedkov určených pre tzv. absolventskú prax. Po dosiahnutí potrebného počtu kreditov a obhajobe projektu ukonči študent štúdium na VŠ. So súčasným konaním štátnych skúšok SCS nepočíta, keďže ide o nesystémové duplicitné preverovanie už získaných a overených vedomostí / zručností. Dĺžka trvania štúdia v prezenčnej forme v 1. Stupni  VŠ štúdia (Bc.) trvá 2 roky + obdobie KP.  Dĺžka trvania VŠ štúdia v dennej forme v 2. stupni (Mgr., Ing.) trvá 2 roky + obdobie KP. Dĺžka trvania VŠ štúdia v dennej forme v 3. stupni (PhD.) trvá 2 roky + obdobie KP. Dĺžka trvania VŠ štúdia v externejnej forme na každom stupni štúdia trvá 3 roky + obdobie KP, pričom štúdium je spoplatnené pre tých študentov, ktorí už absolvovali jedno denné či externé štúdium bez spoplatnenia. Teda každé nasledujúce štúdium je spoplatnené tak na verejnej či súkromnej VŠ. Toto pravidlo prinesie do systému ďalšie prostriedky. Pri zachovaní zásady 2:1 v počte študentov študujúcich v prezenčnej a externej forme.


RACIONALIZÁCIA / GARANTI -  SCS predpokladá spájanie verejných VŠ v mestách, kde neracionálne bez regionálnej a odborovej diferenciácie vedľa seba jestvujú VŠ s podobným či dokonca rovnakým zameraním (Bratislava, Trnava, Nitra ...) Identické pracoviská i celé VŠ prejdú fúziou, ušetria sa prostriedky a významne sa zlepší kvalita VŠ. Zmena čaká i jednotlivé odbory v závislosti od uplatnenia ich absolventov v praxi. Úprava a zjednotenie podmienok čaká i tzv. habilitácie a inaugurácie. Tie sa úplne vylúčia (prestanú jestvovať) rovnako ako doposiaľ chápané habilitácie a inaugurácie. Akademický pracovník s hodnosťou PhD., bude prijímaný buď na pozíciu spolugaranta s prepožičaním titulu profesor, alebo na pozíciu prednášajúceho/vedeckého pracovníka s prepožičaním titulu doktor, pokial sa nestane spolugarantom.  Pozícia spolugaranta je v SCS veľmi transparentntná, pretože súvisí s počtom kreditov, ktoré spolugarant prináša každý rok svojmu pracovisku - katedre. Traja doktori s najvyším počtom kreditov v predchádzajúcom roku sa stávajú spolugarantami študijného programu v roku nasledujúcom. Titul spolugaranta súvisí s tvorbou študijných proramov, ktoré musí doktor v kolektíve reálne vytvoriť a ktoré musia prejsť akreditáciou, publikáciami v karentovaných časopisoch doma i v zahraniči, s prednáškami na prestížnych zahraničných univerzitách a  teda medzinárodnou akceptáciou odbornej spôsobilosti, ako aj počtom konzultovaných / oponovaných Bc., Mgr., a PhD. prác a vytvorením si tzv. "vlastnej školy".  Spolugarantov menuje rektor na základe počtu kreditov. Kredity sú verejne dostupné a kontrolovateľné prostredníctvom aplikácie v AIS-e, čo prinesie úplnú transparentnosť výkonov a motiváciu pracovníkov vysokého školstva. SCS vylučuje pôsobenie na VŠ bez titulu PhD., s výnimkou LEKTOROV (odborníkov z praxe), ako je uvedené vyššie.

AKREDITAČNÁ KOMISIA / AKADEMICKÉ TITULY - Silný zásah a obmenu si vyžaduje i akreditačná komisia a hodnotiacie metodiky (ARA) ... ktoré budú vďaka transparentnosti synergického kreditného systému nespochybniteľné a ihneď zrejmé, ako je uvedené vyššie. Vďaka zrušeniu habilitácii a inaugurácii, budú  tituly (doc. prof) zrušené a každý pracovník VŠ - doktor, bude pracovať na svojej pozícii v konkurencii s ostatnými pracovníkmi, čo zaručí nielen spravodlivé odmeňovanie ale aj súťaživosť a väčšiu motiváciu. SCR tak prinesie niekoľko násobne vyššie mzdy aj pri súčasnej výške financovania VŠ školstva a zároveň vyselektuje zo systému málo tvorivých a neprínosných. Akademické prostredie bude poznať len tituly  prvého stupňa bakalár v skratke Bc., druhého stupňa magister v skratke Mgr. (bez ohľadu na technické, humanitné či iné zameranie štúdia) a  tretieho stupňa doktor v skratke MD. / PhD. Takzvané "doktorské tituly" druheho stupňa (PhDr., JuDr., PaeDr.  ...) sa stanú minulosťou. Ich nositeľom bude prislúchať titul Mgr. na úrovni druhého stupňa riadného VŠ štúdia.

VÝHODY SCS

1] Touto systémovou zmenou sa dosiahne lepšia motivácia pedagógov.

2] Zvýšenie miezd pedagógov o 1,7 násobok do 3 rokov (u súčasného odborného asistenta s PhD.) od zavedenia systému SCS s ďalším predpokladom nárastu do 5 rokov.

3] Vedúci katedier /pracovísk budú korektne vedieť koľko peňazí im na katedru prináša (na základe kreditov) jednotlivý zamestnanec a teda, či je jeho zotrvanie pracovisku prospešné, alebo s ním v nasledujúcom roku nebudú počítať. Bez ohľadu na zaradenie: profesor (spolugarant), doktor (prednášajúci/vedecký pracovník), lektor (odborník z praxe), keďže garancia sa bude vykonávať kolektívne, v závislosti od počtu získaných kreditov.

4] Systém nebude aktuálne (v strednedobom horizonte) potrebovať navýšenie príjmov zo štátneho rozpočtu, teda pri vyššej kvalite dokážeme hospodáriť s rovnakým budgetom finančných prostriedkov v závislosti od inflácie a rastu HDP...

5] Rapídne sa zníži počet študujúcich študentov. Predpoklad v prvých 3 rokoch je zníženie počtu študentov verejných VŠ o 1/3 -1/2, a po ukončení reformy, bude počet študujúcich vysokoškolákov študujúcich v dennej forme štúdia na verejných VŠ takmer o 2/3 nižší.

6] Prepojí sa oblasť vzdelávania s potrebami reálnej praxe a vyselektujú sa nadpočetné VŠ pracoviská.

7] Skvalitní a spriehľadní sa priebeh vzdelávania, ušetri sa väčší budget financií pre vedu a spoluprácu s lektormi z praxe.

8] Pedagógom s nižším počtom študentov ostane viac času na vedecké bádanie, prípravu publikácií a výstupov.

9] SCS ráta s plnou digitalizáciou a mapovaním výstupov a k nim pridelených kreditov, (prostredníctvom platformy fungujúcej v prostredí AIS-u), čím sa zníži administratívne zaťaženie pedagógov.

10] Spoluprácou školstva a praxe sa vytvoria i reálne predpoklady na viaczdrojové financovanie VŠ.

 

PS: Priatelia, prosím Vás o verejnú diskusiu a akúkoľvek pripomienku k predloženému textu.

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Čo o vzťahu Hegera a Matoviča ukázala snaha o odchod Kolíkovej

Eduard Heger sa ozval v utorok, ale iba k opozícii.

Doležal potichu vymenoval za šéfa letiska v Bratislave syna poslanca Smeru

Doležal vymenil šéfa bratislavského letiska potichu už druhý raz.

Ľudí, ktorí mali tento týždeň dostať prvú dávku Astry, zaočkujú Pfizerom

Ministerstvo s AstraZenecou naďalej v očkovacej stratégii počíta.


Už ste čítali?